Friday, March 1, 2013

ИЗБОРНА МАНИПУЛАЦИЈАСпоред Изборниот законик, во првиот круг од гласањето за градоначалник е избран оној кандидат кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, но само ако на изборите излегле една третина од вкупниот број избирачи.  За разлика од првиот круг, истиот законик за во вториот круг гласање дозволува избор на градоначалник со просто мнозинство.