Wednesday, September 28, 2011

ГРАЃАНИ ОД ПОСЛЕДНИОТ РЕД

„Секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Секој вработен има право на соодветна заработувачка. Секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. Од овие права вработените не можат да се откажат.“ (Член 32 од Уставот на Република Македонија)

Колку убаво звучат овие ставови од највисокиот правен акт, кој ги уредува правата, слободите и должностите на граѓаните, нивниот однос кон државата, но и односот на државата кон нив.

Friday, September 9, 2011

НАЈСВЕТЛИОТ СПОМЕНИК НА „ПРЕРОДБАТА“
Кулминираше национал-социјалистичката еуфорија! Вистински делириум тременс! Лет во место, со сите наши три хеликоптери и со нашите два авиони, на чија опашка гордо се вееше македонското знаме… Катарза на аменцијата!

Војници маршираа како победници во војната против Авганистан и Ирак. Велат, биле во мировна мисија.

Monday, September 5, 2011

ЗАБОРАВЕН


Деновиве, еден апологет на власта (ја брани секоја власт досега, во континуитет) објави колумна по повод смртта на Лазар Мојсов, чудејќи се на фактот што некој се обидува да го претстави како врвен политичар и дипломат. Воопшто и не ме зачуди таквиот текст, особено кога се знае дека неговиот автор ќе остане запаметен како најголемиот конвертит на политичката сцена, кој секогаш знаел да ја одбере „вистинската страна“, онаа на „победникот“ ― на власта.